Inzerce

Kdo jsou naši čtenáři?

Čtenáři magazínu jsou ekonomicky nejsilnější obyvatelé ČR, zpravidla vrcholový management velkých a středních firem, vyšší střední třída s nadprůměrnými příjmy a vysokým životním standardem. Dalšími našimi čtenáři jsou odborníci v oboru – hodináři, prodejci hodinek, kteří Watch It! vnímají jako nezávislý, odborný, ale zároveň čtivý hodinářský magazín. Watch It! je distribuován v ČR a na Slovensku.

Inzertní manažer
Andrej Poliak
andrej.poliak@mediaforce.cz, tel.: 606 667 696

Technické specifikace
Dvakrát ročně
Náklad 10 000 ks
Formát 215 x 280 mm
Rozsah 192 stran + obálka
Papír vnitřní 115g  KL (obálka)
Papír obálky 250 g KL
Vazba V2

Formáty inzerce v mm
V-Gate 404 x 280
1. dvoustrana 430 x 280
II. strana obálky 215 x 280
III. strana obálky 215 x 280
IV. strana obálky 215 x 280 – dlouhodobě zamluveno
2/1 (2 x 1/1) 430 x 380
1/1 215 x 280
1/2 na výšku 107 x 280
1/2 na šířku 215 x 140
1/3 na výšku 72 x 280
1/3 na šířku 215 x 93
1/4 107 x 140

 

VYDAVATELSTVÍ MEDIAFORCE – Všeobecné podmínky inzerce

I. Základní ustanovení, vymezení pojmů
a) Tyto Všeobecné podmínky inzerce upravují vztah mezi společností Mediaforce, s.r.o., a jejím smluvním partnerem, tj. zadavatelem inzerce.
Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými podmínkami inzerce nebo zvláštní smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.
b) Inzercí podle těchto podmínek se rozumí inzeráty, PR články a propagační rubriky (butik), inzerce může být otištěná nebo vkládaná.
c) Společností Mediaforce, s.r.o., se rozumí Mediaforce, s.r.o., sídlem Mladoboleslavská 1128, 198 00 Praha 9 – Kbely, IČ 26739151, řádně založená a existující podle českých právních předpisů, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90712, jejíž hlavní činností je vydavatelská činnost a inzertní zastoupení časopisů a periodik na základě dlouhodobých smluv s vydavateli.
d) Inzerent, též zadavatel inzerce (dále jen zadavatel) je právnická nebo fyzická osoba, která vstoupila na základě objednávky inzerce nebo zvláštní smlouvy týkající se objednání inzerce do obchodního závazkového vztahu se společností Mediaforce, s.r.o.
e) Vydavatel je právnická osoba, pro kterou společnost Mediaforce, s.r.o. zajišťuje obsazení inzertního prostoru, případně přímo společnost Mediaforce, s.r.o. u těch periodik, která sama vydává.

II. Zadávání inzerce a inzertní podklady
a) Inzerce musí být zadána formou objednávky (zejména mailové či faxové) adresované společnosti Mediaforce, s.r.o. (případně jejímu obchodnímu zástupci), která musí obsahovat všechny náležitosti, zejména pak: obchodní firmu/jméno zadavatele, sídlo, popř. adresu pro zaslání fakturace, IČO, DIČ, jméno a emailovou adresu odpovědné kontaktní osoby (u fyzické osoby nepodnikatele jméno, bydliště a rodné číslo), podpis a přesné zadání objednávané služby včetně formátu inzerce a čísla časopisu, ve kterém požaduje inzerci zveřejnit.
b) O přijetí objednávky bude zadavatel informován mailem.
c) Potvrzením přijetí objednávky zadavatele se společností Mediaforce, s.r.o., nebo případně uzavřením zvláštní smlouvy vzniká mezi oběma stranami smluvní vztah.
d) Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů potřebných pro realizaci objednávky je odpovědný zadavatel. Včasným dodáním inzertních podkladů se rozumí jejich doručení společnosti Mediaforce, s.r.o. nejpozději 2 dny před inzertní uzávěrkou. Společnost Mediaforce, s.r.o. zaručí pro danou inzerci běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které poskytují inzertní podklady dodané zadavatelem a používaná tisková technologie.
e) Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh obsažených v inzertních podkladech. Společnost Mediaforce, s.r.o. není povinna zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Společnost Mediaforce, s.r.o. neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci a za vypořádání autorských či jiných práv třetích osob v inzertních podkladech. V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivé či právně nepřípustné inzerce na základě inzertních podkladů je zadavatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývající. Inzerent je dále povinen odškodnit společnost Mediaforce, s.r.o. v případě, že proti smluvnímu partnerovi vydavatele budou vzneseny takovéto nároky třetích osob vyplývající z inzertních podkladů dodaných inzerentem.
f) Inzertní podklady vrací společnost Mediaforce, s.r.o. jen na vyžádání zadavatele, které musí být společnosti Mediaforce, s.r.o. doručeno nejpozději s dodáním inzertních podkladů.

III. Právo odmítnout objednávku
a) V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 46/2000 (tiskový zákon) je společnost Mediaforce, s.r.o. oprávněna odmítnout inzerci, která je v rozporu s ustanoveními: zákona 89/2012 Sb, občanský zákoník, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
b) Společnost Mediaforce, s.r.o. dále vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, jestliže grafická nebo textová podoba inzerce je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohla poškodit dobré jméno vydavatele nebo společnosti Mediaforce, s.r.o. (např. zveřejnění inzerce konkurenčního subjektu v tzv. „klientských periodikách“ apod.) .
c) Odmítnutí objednávky je povinna společnost Mediaforce, s.r.o. oznámit zadavateli do 5 dnů od obdržení objednávky nebo inzertních podkladů, nebo v případě, že důvody pro její nepřijetí byly zjištěny později, neprodleně po tomto zjištění, a není při tom povinna odmítnutí zdůvodňovat. Společnost Mediaforce, s.r.o. neodpovídá za případné škody vůči zadavateli, pokud zveřejnění inzerátu odmítne z důvodů uvedených v odst. a) a b).
d) Společnost Mediaforce, s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky.
IV. Storno objednávky, odstoupení od smlouvy, neplnění závazků
a) Zadavatel má právo svou objednávku stornovat. Stornovací poplatky jsou součástí platného ceníku inzerce. Pro stornování objednávky 14 dní před inzertní uzávěrkou je stanoven storno poplatek 50 % z ceny inzerce, po inzertní uzávěrce je výše storno poplatku 100 % z ceny inzerce.
b) Stornování objednávky je nutné doručit písemně společnosti Mediaforce, s.r.o..
c) Společnost Mediaforce, s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že existují důvody pro odmítnutí objednávky, uvedené v čl. III. odst. a) a b), a k jejich zjištění došlo až po potvrzení objednávky, resp. po uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je povinna neprodleně sdělit zadavateli.
d) Pro případ zásahu vyšší moci je společnost Mediaforce, s.r.o. zbavena odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

V. Platební podmínky
a) Cena za inzerci bude uvedena přímo v objednávce, případně odkazem na nabídku či jiný dokument společnosti Mediaforce, s.r.o.
b) Společnost Mediaforce, s.r.o. je oprávněna fakturovat cenu za inzerci kalkulovanou podle aktuálního ceníku inzerce dnem zdanitelného plnění, tj. dnem uveřejnění objednané inzerce.
c) Není-li výslovně dohodnuto jinak, splatnost faktur společnosti Mediaforce, s.r.o. je 14 dní.
d) Faktura je považována za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti Mediaforce, s.r.o.
e) Společnost Mediaforce, s.r.o. a zadavatel se mohou dohodnout na zálohovém placení plnění předmětu zakázky s tím, že taková dohoda musí být zakotvena v objednávce, smlouvě nebo v dohodě o ceně příslušného plnění.
f) V případě prodlení s placením zálohy či faktury je inzerent povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z hodnoty zálohy či faktury za každý den prodlení. Je-li prodlení delší než 30 dní, zvyšuje se úrok z prodlení na 0,3 % z hodnoty zálohy či faktury za každý den prodlení.
g) Není-li v ceně zahrnuta DPH, je společnost Mediaforce, s.r.o. oprávněna účtovat k ceně inzerce DPH platnou v ČR ke dni uveřejnění inzerce.

VI. Reklamace
a) Společnost Mediaforce, s.r.o. neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými zadavatelem.
b) Společnost Mediaforce, s.r.o. odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněné inzerce.
c) Součástí inzertních podkladů dodaných nebo schválených zadavatelem musí být nátisk. Není-li nátisk dodán nebo schválen, společnost Mediaforce, s.r.o. neručí za správnou kvalitu tisku inzerce. Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti inzerce, pokud v rámci zadaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerce.
d) V případě otištění zcela nebo zčásti nečitelné, nesprávné anebo neúplné inzerce z důvodů nezaviněných zadavatelem, má zadavatel nárok na slevu z ceny nebo na náhradní otištění. Zadavatel může žádat slevu z ceny max. do výše ceny vadně uveřejněné inzerce. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerce omezen.
e) Zadavatel je povinen reklamovat případné vady uveřejněné inzerce písemně tak, aby reklamace byla doručena společnosti Mediaforce, s.r.o. nejpozději do 14 dnů po zveřejnění inzerce.
f) Pokud se projeví v průběhu tisku nedostatky v dodaných podkladech pro tisk, které nebyly při přijetí objednávky okamžitě zjevné a které zapříčiní sníženou kvalitu tisku, nenese společnost Mediaforce, s.r.o. odpovědnost za takto sníženou kvalitu. Zadavatel v tomto případě nemá nárok na reklamaci.

VII. Závěrečná ustanovení
a) Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi společnost Mediaforce, s.r.o. a zadavatelem českým právem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
b) V případě sporu je příslušný obecný soud strany žalované.
c) Jestliže některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek inzerce je, nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných podmínek inzerce.
d) Tyto Všeobecné podmínky inzerce jsou nedílnou součástí objednávky zadavatele, kde zadavatel stvrzuje svým podpisem, že mu tyto byly předány a stávají se tak pro něj závaznými pro veškeré další obchodní vztahy se společností Mediaforce, s.r.o.
e) Od ustanovení těchto Všeobecných podmínek inzerce je možno se odchýlit jen oboustrannou písemnou smlouvou, která má v konkrétním případě přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek inzerce.
f) Tyto Všeobecné podmínky inzerce vstupují v platnost dnem 1.1.2023.

Ing. Tomáš Novák
jednatel Mediaforce, s.r.o